Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN "KISSERUP STRAND"

§ 2. Som medlem af foreningen kan optages enhver ejer af parceller på Kisserup Strand Øst, Kisserup Strand Vest og Ringmosevej 1-11 og 2-22 4300 Holbæk. Andre parcelejere på Tuse Næs kan optages i foreningen, dog uden stemmeret på generalforsamlingen.

§ 3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender hørende under en grundejerforenings virkefelt. Foreningen repræsenterer medlemmerne over for kommune og øvrige myndigheder i spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne i disses egenskab af grundejere.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) og 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

5. Valg af revisor(er).

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Det skal tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra de 3 veje, jvf. §2. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer samt 5 yderligere medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et møde i umiddelbar forlængelse generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse på mail, eller undtagelsesvis post, til foreningens medlemmer med en måned varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ethvert medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt, givet til et andet medlem eller en advokat. Intet medlem eller advokat kan dog afgive mere end en fuldmagt. Der kan ikke afgives mere end en stemme pr. ejendom.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 10 medlemmer fremsætter motiveret begæring herom til formanden.

Indkaldelsen skal ske omgående og vil være at afholde senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

§5. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Bestyrelsen holder møde efter behov. Beslutninger på såvel dens møder som generalforsamlingen refereres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved frafald af medlemmer erstattes disse først på næstkommende generalforsamling

§ 6. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være erlagt 3 uger efter påkrav. Arbejder eller projekter, hvis samlede udgifter beløber sig til over kr. 20.000,- skal forinden arbejder eller projekter igangsættes godkendes på generalforsamlingen.

§ 7. Foreningens midler opbevares på betryggende måde på konto i bank. Foreningens formand og kasserer disponerer over foreningens konti.

§ 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Inden 1. maj skal det af bestyrelsen aflagte regnskab være revideret af revisorerne.

§ 9. Brug af støjende motoriserede/eldrevne haveredskaber og værktøjer på lørdage, søn- og helligdage, er på disse dage kun tilladt i tidsrummet kl. 9 – 17


Sidst revideret og godkendt på foreningens generalforsamling 26. juni 2022.