Div. meddelelser

KISSERUP BÅDELAUG ORIENTERING TIL ALLE OMRÅDETS GRUNDEJERE

Juni 2021 Lørdag den 24. juli kl. 10.00 holder Kisserup Bådelaug generalforsamling ved bænkene ved slæbestedet stranden.

Indkaldelse er udsendt til foreningens medlemmer, men mød gerne op, alle der har interesse i at høre om foreningens arbejde.

Der vil blive serveret en bid brød.

Medlemskab 100,- kr.

Lørdag den 14. august kl. 13.00 holder bådelauget sin SOMMERFEST, samme sted, hvor der tændes op i grillen. Sommerfesten er en hyggelig aften, hvor man selv medtager sin egen mad og drikke, og så sørger vi for at grillen er tændt. Vi vil meget gerne være med til at udvide aktiviteterne omkring slæbestedet, og lammefjorden, og syntes det kunne være spændende hvis flere vil deltage, også gerne hvis vi kan være med til nye fællesskaber såsom kajak og paddlebord eller fiskeri.

Foreningens hovedformål er at vedligeholde slæbestedet. Men vi tænker samtidig, at vi sammen kan være et samlingspunkt for alle områdets grundejere, hvor udgangspunktet er fjorden.

De bedste sommerhilsner, Kisserup Bådelaug For eventuelle spørgsmål kan bådelauget kontaktes: Kenneth tlf. 29 32 64 71 eller Jesper tlf. 71 90 44 18
Kære medlemmer af G/F Kisserup Strand

Fra entreprenør I. Anker Andersen har jeg modtaget nedennævnte info om gravearbejdet i forbindelse med kabellægning af fiberkablerne i vores område.

Venlig hilsen

Allan Petersen, formand.

Til Allan Petersen – formand for grundejerforeningen Kisserup Strand.

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Tuse Næs og omegn og dermed i jeres grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang.

Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende

dig til formanden for grundejerforeningen, Allan Petersen

Gravearbejdet vil starte primo februar 2021. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.

Der søges gravetilladelse ved Holbæk kommune, da de er vejmyndighed.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia ́s kundeservice på 70 29 24 44.

Til grundejerne i G/F ”Kisserup Strand”

Kære medlemmer. Sæsonen lakker mod enden, og mange skal nu til at

lukke husene ned for vinteren – der er mange ting at huske på. Har i

husket også at beskære beplantningen mod vejen, som er en privat

fællesvej? Og har i styr på hvor jeres skel reelt er?

Efter henvendelse fra enkelte grundejere, samt renovationsselskabet, og

tjek af matrikelkortene, viser det sig at nogle af jer lige skal ud med

saksen for at få skåret jeres beplantning ind til skel, også i højden – hos

enkelte skal der faktisk skæres en del – det gælder alle vejene rundt –

altså både Ringmosen, og Kisserup Strand Øst og Vest!

Vi har også observeret at enkelte af jer har udlagt store sten langs vejen – sørg i givet

fald for at eventuelle sten ligger i skel eller på egen grund! De må ikke

udlægges langs selve vejen eller på den del af rabatten, der er en del af

vejarealet.

Så tjek lige endnu engang om jeres beplantning er klippet ind til vejskel,

og få gang i saksen, det er også nemt nu hvor de fleste blade er væk. Er

der tvivl om hvor skellet er, så tjek lige med matrikelkortet for jeres

ejendom, eller find skelpælene – det gælder også for eventuelle udlagte

sten langs vejen

På forhånd tak, og vi ses.

Regler og vejledning for beskæring, samt eventuel udlægning af sten langs

vejen ses nedenstående.

Bedste hilsner

Allan Petersen, formand

G/F ”Kisserup Strand”

Vejledning for beskæring af beplantning ud til privat fællesvej.

Vejene i sommerhusområderne er som hovedregel private fællesveje.

Det er den enkelte grundejer, der skal sørge for at beplantningen langs egen ejendom

ikke er til gene for trafikken.

Du skal være opmærksom på, at store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere, brandbiler

og renovationsvogne kræver mere plads end personbiler. Sådanne køretøjer skal kunne

komme uhindret frem på vejene uden at få ødelagt sidespejle m.v.

En typisk sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en

del af vejarealet, og skal bl.a. give vigeplads for både gående og kørende trafik.

Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde på 5,00 meter eller derunder

skal hele vejarealet, dvs. inkl. vejrabatter, være friholdt for beplantning helt ind til skel og

i en højde af 4,20 meter.

Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde over 5,00 meter skal der

min. være et fritrumsprofil på 5,00 meter i bredden og 4,20 meter i højden. Vejrabatten bør

ligeledes være friholdt for beplantning.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje

Herved bekendtgøres lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje med de

ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 379 af 2. maj 2011, § 13 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og

§ 141 i lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Forandringer og færdselsregulering

§ 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller

anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering

af færdslen, jf. færdselslovens §§ 92, 92a og 100, uden kommunalbestyrelsens og politiets

godkendelse. Politiets godkendelse indhentes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med politiets samtykke bestemme, at der på en privat

fællesvej skal foretages ændringer og foranstaltninger som nævnt i stk. 1. Kommunen

afholder udgifterne hertil.

Stk. 3. Hvis foranstaltningerne i det væsentlige sker for at forbedre det trafikale miljø på

vejen, f.eks. ved etablering af opholds- og legeområder eller områder med fartdæmpning,

finder reglerne i kapitel 9 om afholdelse af udgifterne og arbejdets gennemførelse m.m.

tilsvarende anvendelse, medmindre andet er aftalt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fjerne foranstaltninger, der er etableret uden

kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse, for den pågældendes regning, hvis den

pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne foranstaltningen. Før påbud om

fjernelse skal det vurderes, om forholdet retligt kan lovliggøres, ved at kommunalbestyrelsen

og politiet giver den manglende godkendelse.

Stk. 5. Er foranstaltningen til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller om

nødvendigt politiet fjerne foranstaltningen for den pågældendes regning uden forudgående

påbud.

Stk. 6. Reglerne i stk. 4 og 5 gælder tilsvarende for ændringer, der er foretaget uden

kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.

SÆT FARTEN NED!!!!!!

Kære medlemmer af G/F Kisserup Strand. Der køres alt for

stærkt på vejene i vores forening. Jeg har modtaget flere

klager og henvendelser, og også ved selvsyn konstateret det.

Nogle kører endda meget stærkt!

Det er specielt på Ringmosevej, og når man kommer gennem

”Skoven” ned til Kisserup Strand Vest. Ud over at det er farligt,

giver det store støvgener, ligesom det slider unødigt meget på

vejene.

Så derfor kære medlemmer og beboere (og jeres gæster):

SÆT FARTEN NED – til glæde for alle. Så holder vejene også

længere.

På forhånd tak, og fortsat rigtig god sommer 

Venlig hilsen

Allan Petersen, Øst 24, jeres formand.