generalforsamling 2012-1995

Generalforsamling 2012-1995

Generalforsamling i GF Kisserup Strand 24. juni 2012

  1. Valg af dirigent.

  2. Morten Dahl Jensen, Ringmosevej 10, blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning.

  1. Bestyrelsen har det forgangne år afholdt 4 møder. Der har været planlagt 2 arbejdsdage, én i efteråret og én i forsommeren. Desværre blev den i forsommeren aflyst pga. vejret. Arbejdsdagen i efteråret blev brugt til at "rydde op" og trimme fællesarealerne, samt at vedligeholde trampestigen langs med vandet i Øst. Bestyrelsen vil fremover planlægge 2 arbejdsdage årligt.

  2. Et væsentligt punkt på bestyrelsens dagsorden, har været den forestående kloakering. Bestyrelsen har haft kontakt til Holbæk Kommune og Holbæk forsyning vedrørende projektet. Bestyrelsen har inviteret 2 repræsentanter fra Holbæk Forsyning, som under punktet evt. vil informere om kloakeringen og besvare spørgsmål.

  3. Der er mange i foreningen, der gør et stort stykke arbejde i forhold til at holde foreningens fælles arealer. TAK for det. Karl Jacobsen, Vest 23, og Kurt Hansen, Vest 28, har gennem mange år været særdeles aktive og trænger nu til at blive suppleret med et par "voksenlærlinge". Bestyrelsen vil derfor under indkomne forslag, opfordre til at nye kræfter melder sig.

  4. Foreningen har de seneste år foranstaltet vedligeholdelse af dræn på vores fælles veje. Der henstilles til at tunge køretøjer begrænses, så dræn ikke beskadiges. Bestyrelsen tager kontakt til vejmanden, så det hul, der er ved et dræn i Vest, kan blive udbedret hurtigst muligt.

  5. Repræsentanten i vandværket oplyser, at vandkvaliteten fortsat er tilfredsstillende.

  6. Bålpladsen har nu været lukket 2 sæsoner og anvendes kun i forbindelse med Sankt Hans, hvor bestyrelsen søger Holbæk Kommune om at afholde bål.

  7. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke anvendes round-up eller andre sprøjtegifte i området.

  8. Oplysninger om bestyrelsen og aktiviteter i grundejerforeningen vil fremgå af hjemmesiden www.kisserup-strand.dk eller i de to glasskabe ved bakken på Ringmosevej eller på pladsen i Vest.

  9. Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at hilse nye grundejere velkommen i foreningen.

  10. Aflæggelse af regnskab.

  11. Benny Andersen, Vest 13, aflagde regnskab og kommende budget, der efterfølgende blev godkendt. Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden.

  12. Valg af formand (lige år).

  13. Gitte Worm, Øst 8, modtog genvalg som formand.

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

  1. Alice Busk, Ringmosevej 1, modtog ikke genvalg. Michael Birch Christensen, Vest 42, blev valgt til bestyrelsen. Katrine Haase, Ringmosevej 14, blev genvalgt. Allan Petersen, Øst 24, og Karl Pedersen, Svolvsbjergvej 15, blev valgt til suppleanter.

  2. Valg af 2 revisorer.

  3. Ulla Egger, Vest 26, og Annette Christiansen, Vest 22, blev genvalgt til revisorer.

  4. Fastsættelse af kontingent.

  5. Kontingentet vil fortsat udgøre 400 kr. årligt.

  6. Indkomne forslag.

  7. John Busk, Ringmosevej 1, og Henrik Schroeder Nielsen, Øst 4, meldte sig som "voksenlærlige" hos Kurt og Karl. Der tale om arbejdsopgaver som at slå græs på fællesarealet ved stranden, og at male trappen mellem Ringmosevej og Øst.

  8. Eventuelt.

  9. Jim Østerby Madsen og Allan Raniszewski, projektledere ved Holbæk Forsyning, informerede om den kommende kloakering. Oplægget som powerpoint præsentation.

  10. Kloakeringen sker som led i spildevandsplanen for Holbæk kommune. Det er Holbæk forsyning der varetager opgaven for Holbæk Kommune. Den del af kloakeringen, der omfatter GF Kisserup Strand, påbegyndes i foråret 2013 og forventes færdig i november 2013. Det endelig tidspunkt for påbegyndelsen, vil blive oplyst pr. brev i løbet af sommeren.

  11. Der vil på hver matrikel blive anlagt en skelbrønd ca. 1 m. inden på grunden. Etablering af denne betales af Holbæk Kommune. Den nøjagtige placering af skelbrønden vil fremgå af et kort, der fremsendes den enkelte grundejer i den nærmeste fremtid. Såfremt man ønsker en anden placering af skelbrønden, kan der søges om dette via Holbæk Kommune. Når skelbrønden er anlagt, vil hver grundejer have 3 – 6 mdr. til at etablere forbindelse til husets spildevand. Det forventes at tilslutningen til kloaknettet vil koste hver grundejer ca. 35.000 kr. Prisen er ens for alle, uanset om man har en grund med eller uden et "koteletben". Desuden skal hver grundejer selv betale for etablering af opkoblingen på egen grund.

  12. Spildevandet må ikke ledes igennem en septiktank. Septiktanke skal fyldes op. Dette sker for grundejerens egen regning.

  13. Spildevandet ledes fra de enkelte grunde ud til ca. 70 pumpestationer i Kisserup området. Pumperne serviceres af Holbæk Forsyning.

  14. Pensionister har mulighed for at oprette et lån til etableringen via Holbæk Kommune.

  15. Vejene vil blive tilbageført til samme stand, som de var før kloakeringen. Udgifterne dækkes af Holbæk Kommune.

  16. Alle grundejere er velkommen til at kontakte Kim Østerby Madsen på tlf. 30103616 eller via jim@holfor.dk

  17. Der kan også læses mere om kloakeringen på www.holfor.dk

  18. Bestyrelsen vil i foråret arrangere et nyt informationsmøde med Holbæk forsyning.

  19. Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

  20. Referant: Katrine Haase. RM. 14

Generalforsamling i G/F Kisserup Strand søndag den 26/6 11

  1. Henrik Vorm blev valgt til dirigent

  2. Gitte Vorm indledte bestyrelsens beretning med at takke for det første år som formand i foreningen. Bestyrelsen har det forgangne år afhold 4 bestyrelsesmøder. Der blev i efteråret afholdt én succesfuld arbejdsdag, hvor drænene blev renset op og ”skoven” trimmet.

   1. Gitte Vorm har deltaget i fællesmøderne for de 9 grundejerforeninger i Kisserup Strand. Emner som nedlæggelse af bus nr. 115 og en evt. kommende kloakering i området blev diskuteret. Aktuelt er der ingen afklaring på, hvorvidt der skal kloakeres og i så fald hvornår. Bestyrelsen følger udviklingen bl.a. via Holbæk kommunes hjemmeside.

   2. Der er blevet tilknyttet en ny vejmand til foreningen. Han vil udbedre vejene 6 x årligt eller efter behov. Han bestiller selv grus, der vil dog fortsat være en fælles grusbunke foran ”skoven” i vest.

   3. Nedlæggelsen af bålpladsen har medført at bestyrelsen i år har søgt - og fået - tilladelse til, at afholde bål i forbindelse med Sankt Hans. Bålpladsen har tidligere fungeret som et socialt samlings sted for foreningens medlemmer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til at området fortsat benyttes, og modtager gerne ideer til hvordan det kan gøres.

   4. Alice Busk repræsenterer foreningen i vandværket. Drikkevandet har en fin kvalitet.

   5. Formanden afsluttede beretningen med en STOR TAK, til de mange der gør et stort arbejde i foreningen og hilste nye medlemmer velkommen.

  3. Aflæggelse af regnskab: Gitte Vorm fremlagde regnskabet og det kommende budget i Bennys Andersens fravær. Det blev godkendt.

  4. Benny Andersen blev genvalgt som kasserer.

  5. Edel Dahl Jensen, Egon Christiansen og Bent Holst Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.

   1. Michael Birch Christensen og Henrik Schroeder Nielsen blev genvalgt til suppleanter.

  1. Ulla Egger og Annette Christiansen blev genvalgt til revisorer.

  2. Kontingentet vil det kommende år fortsat være 400 kr.

  3. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen stillede forslag om at afholde 2 arbejdsdage årligt. Én om foråret og én om efteråret. Arbejdsdagene skal bruges til, at holde foreningens fællesarealer. Forslaget blev vedtaget.

  4. Eventuelt: Det blev foreslået at foreningen skulle leje en flis-maskine, nu hvor bålpladsen er væk og medlemmerne derfor ikke længere kan afbrænde haveaffald.

   1. Bestyrelsen mener det er en god ide, men at medlemmerne selv må gå sammen om at leje en flis-maskine. Fællesarealet må gerne benyttes til formålet, såfremt der ryddes op og at grene osv. ikke ligger i dagevis. Erfaringen er imidlertid, at det er betydeligt lettere at flytte flis-maskinen, og ikke materialet der skal flises.

   2. Det blev foreslået at foreningens stier blev markeret tydeligt. Bestyrelsen undersøger hvordan og hvornår det kan gøres. F.eks. i forbindelse med den kommende arbejdsdag.

   3. Der blev opfordret til, at hundeejere tager deres hundeposer med hjem og ikke ligger dem i andres skraldespande.

   4. Det blev foreslået at lave nogle fælles grillaftener i løbet af sommeren ved den gamle bålplads. Gitte Christensen laver en sms-liste der annoncerer fælles grill og andre arrangementer på fællesarealet. Hvis du vil med på listen, kan du aflevere en seddel med navn og mobil tlf. nr. i Gittes postkasse på Kisserup Strand Vest 42.

   5. Vær opmærksom på selv at bortskaffe skrald fra fællesarealet. Bestyrelsen arbejder på at finde en skraldeløsning.

   6. Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for go’ ro og orden.

   7. Referent Katrine Haase

Generalforsamling 2010

Generalforsamling i G/F Kisserup strand den 20. juni 2010

  1. Valg af dirigent.

   1. Henrik blev valgt

  2. Bestyrelsens beretning.

   1. Formanden berettede om et stille år, hvor der har været holdt 3 bestyrelsesmøder. Grundejerforeningen har undgået indbrud. Vejene er igen i år blevet lavet af frivillige på meget tilfredsstillende vis. Der blev mindet om at vandet bør lukkes før vinteren, da der har været en del ledningsbrud i vinteren pga. den hårde frost. Alle der har gjort en indsat for foreningen i det forgangne år, malet trappe, lavet veje, holdt skoven mv. fik en STOR tak. Desuden blev der orienteret om at Holbæk kommune vil være klar fra 1. januar 2011 med at veje affaldet. Ordning skulle som bekendt være trådt i kraft allerede, men af forskellige årsager er den blevet forsinket. Følg henvisningen til 'Bolig, miljø & trafik' -> 'Affald & genbrug' på Holbæk kommunes hjemmeside. Endeligt blev der opfordret til lave en arbejdsdag, hvor de nyetablerede grøfter i skoven kan blive renset op. Bestyrelsen vil indkalde til en arbejdsdag i skoven i løbet af sommeren. Afslutningsvis takkede formanden af for et langt og godt samarbejde. Kirsten har efter 25 år i foreningen, heraf 4 år som formand, valgt at trække sig.

  1. Aflæggelse af regnskab.

   1. Benny gennemgik regnskabet for år 2009. I forbindelse med gennemgang af budgettet for veje 2011, blev der spurgt til om der var taget højde for at vi har et stykke beskadiget asfalt. Det er der ikke, men vi afventer Holbæk kommune, der skal udføre andet asfaltarbejde før vi kan gå i gang med udbedringen.

  1. Valg af ny formand.

   1. Bestyrelsen foreslog Gitte Worm til ny formand og hun blev efterfølgende valgt.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

   1. På valg var Kurt, Alice og Katrine. Alice og Katrine blev genvalgt, Kurt takkede af for mange gode år i bestyrelsen. Egon indtrådte som bestyrelsesmedlem. Anni ønskede ikke genvalg og takkede ligeledes af, hvorfor 2 nye suppleanter blev valgt. Det blev Michael Birch Christensen og Henrik Schroeder Nielsen.

  1. Valg af 2 revisorer.

   1. Annette og Ulla var på valg og blev genvalgt.

  1. Fastsættelse af kontingent.

   1. Kontingentet blev fastsat til fortsat at være kr. 400 pr. år.

  1. Indkomne forslag.

   1. Der var indkommet et forslag om at skoven foran parkeringspladsen ned til bålpladsen blev ryddet og træerne beskåret i en højde så udsynet fra de bagvedliggende grunde forbedres. Forslaget blev kommenteret og der var meninger for og imod. Bestyrelsen vil i løbet af sommeren arrangere en ”skovtur” hvor der kan blive ryddet op, træer og buske beskæres og grøfter og dræn renses.

  1. Eventuelt

   1. Bent orienterede fra møderne i vandværket. Taksterne vil stige 5 % både på vand og afgifter. Der blev igen opfordret til at huske at slukke vandet om vinteren, da der har været mange skader denne vinter med en del vandspild til følge.

  1. Der blev mindet om at folk der ligger noget på bålet, selv skal sørge for at brænde det af.

  2. Henrik afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.

Referent Katrine

Generalforsamling 2009

Grundejerforeningen ”Kisserup Strand”

Referat af generalforsamlingen, søndag den 21.06.2009

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Edel, Benny og Bent) og 2 suppleanter (Anni og Egon)

  5. Valg af 2 revisorer (Ulla og Annette)

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt.

Ad. 1.

Formanden bød velkommen til de 20, der var mødt op ud over bestyrelsen og foreslog Henrik Worm som dirigent, han modtog valget.

Der var afbud fra Alice.

Ad. 2

Formanden oplæste bestyrelsens beretning med bl.a. tak til de mange der gør et stort arbejde i foreningen, samt et stort velkommen til de nye medlemmer.

Drænet i skoven virker fint, så pengene var givet godt ud. Der har været 3 møder med vandværket, da der stadig er for meget jern i drikkevandet men ellers fin kvalitet.

Der har været problemer med den nye renovation, så Holbæk har opsagt kontrakten, men de vil prøve at overholde de datoer vi har fået.

Husk at bålpladsen er til grene og ikke byggeaffald m.m.

Ad.3.

Kassereren forelagde regnskabet, som blev godkendt.

Vi har skiftet fra Roskilde Bank til Spar Nord.

Ad.4.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt.

Ad. 5.

Revisorerne blev genvalgt.

Ad. 6.

Kontingentet er fortsat 400 kr. p.a.

Ad. 7.

Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 8.

Under evt. blev der spurgt om vi nu også har penge nok, men da vi ikke venter store udgifter i det kommende år, så tror vi det går. Vi prøver at finde ud af det med uglekasserne.

Hvis nogen har store redskaber, som de vil låne/leje ud, så henvend jer til bestyrelsen, som vil lave en liste, som vil komme på hjemmesiden, så kan interesserede henvende sig til bestyrelsen.

Næste bålfest er lørdag den 19.06.2010.

Anni Ahlfeldt - sekretær

Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamlingen søndag den 29.juni 2008

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Worm som dirigent, han modtog valget.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning med bl.a. tak til de mange der gør et stort arbejde i foreningen, samt et stort velkommen til de nye medlemmer.

  3. Kassereren forelagde regnskabet, som blev godkendt.

  4. Formanden blev genvalgt.

  5. Alle blev genvalgt.

  6. Ulla Egger blev genvalgt og Annette Christiansen nyvalgt.

  7. På grund af de forventede udgifter til dræn af skoven enedes man om at sætte kontingentet op fra 2009 til kr. 400 p.a.

  8. Ingen forslag.

  9. Der var diskussion om hvad man må lægge på strandengen af stød og sten samt beplantning, det gælder både dem, der ejer engen og andre. John Nielsen vil undersøge, hvordan reglerne er og vende tilbage.

  10. Når skoven er drænet, vil man sætte uglekasser op. John Busk laver kasser.

  11. Oprydning i skoven bør være en fællesopgave.

  12. Tak fra de nye medlemmer for en dejlig modtagelse.

Anni Ahlfeldt - sekretær

Generalforsamling 2007

Referat af generalforsamlingen søndag den 25.juni 2007 kl.10.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Claes som dirigent. Han modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt. Herunder orientering omkring:

    • Vandværket, hvor vi har to stemmer.

    • Vejene, hvor der kom kommentarer til "vejbommen" ved stranden. De fleste var positive.

    • Strandstien skal være af en vis bredde p.g.a. bondemandens kørsel til kreaturerne.

    • De store huller i vejene er et problem. Måske skal vi finde en ny vejmand. Stor tak til Karl for niveauhævning af "skovvejen" og tak til familien Fossberg for udbedring af "Vestvejen".

    • Strandvejen, hvor der vil blive opsat en løs kæde ud for vest ved Claes´ grund, og en vippeanordning ved Fosbergs grund ( stolpe med lås), for at hindre uvedkommende biler.

    • Grusbunken ved Anni flyttes længere op ad Ringmosevej (ved nr. 22).

    • Bålpladsen, hvor der kun må lægges lovligt have-affald. Græs lægges på voldene.

  3. Regnskabet blev fremlagt. Benny orienterede om, at det kan ses på vores hjemmeside. Største udgift er til vejene (17000 kr). 57 parceller betaler medlemsbidrag og 2 betaler kun vejafgift. Regnskabet blev godkendt.

  4. Valg af kasserer: Benny blev genvalgt.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bent og Edel blev genvalgt. De to suppleanter blev Anni og Egon.

  6. Valg af revisorer: Ulla og Kaj lev genvalgt.

  7. Fastsættelse af kontingent: Medlemsbidraget er stadig 300 kr.

  8. Ingen indkomne forslag.

  9. Eventuelt:

    • Problemer med vand på "Østvejen". Foreningen prøver at finde en løsning.

    • Kirsten formand afslutter med et forslag til dræn i "skoven" p.g.a.vandspejlet.

Formanden afsluttede med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Edel - Sekretær

Generalforsamling 2006

Referat af generalforsamlingen søndag den 25.juni 2006 kl.10 i teltet.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Claes som dirigent. Han modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt. Herunder orientering omkring:

    • Vandværket, hvor vi vil få 2 stemmer og

    • Vejene, der bl.a. bliver vedligeholdt med op 3 gange aftrækning. Desuden har Alice og John Ringmosevej 1, givet "husly" til et skilt med 20 km i timen. Tak!

    • Strandvejen, hvor der vil blive opsat en løs kæde ud for vest ved Claes´ grund, og en vippeanordning ved Fosbergs grund ( stolpe med lås), for at hindre uvedkommende biler.

    • Strandarealerne,( både de private og grundejerforeningens parceller ) skal stå uberørt.

    • Bålpladsen, som kun må bruges til "lovligt" haveaffald

    • Skovstien, hvor skoven omkring så vidt muligt skal stå uberørt til gavn for dyrelivet.

    • Hunde skal holdes i snor.

    • Hjemmesiden,som Benny har lavet er meget smuk. Tak !

    • Formand og sekretær stopper! John efter 10 år som formand, og Flemming som sekretær efter så mange år, at vi ikke har rede på det ( fra grundejerforeningens start)! Stor TAK til dem begge fra os alle, for et meget stort arbejde for grundejerforeningen!

   1. Kommentarer til formandens beretning : Anni berørte et tidligere nævnt problem med regnvand fra bakken, der løber ned i gården hos Lisa og Karl . Grunden til at der ikke er foranstaltet nogle forbedringer desangående , skyldes at det er meget kostbart, og vores nabogrundejerforening som jo også bruger bakken, nægter at tage del i disse udgifter.

  1. Kassereren gjorde bl.a. rede for vores store udgifter til vejene. Regnskabet blev godkendt.

  2. Valg af formand: Kirsten Lykke Rasmussen blev valgt.

  3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Her blev Bent og Edel genvalgt (Edel som sekretær) .Desuden kom Kurt ind, samt Katrine og Alice. De to suppleanter blev Claes og Egon.

  4. Valg af to revisorer: Ulla og Kaj blev genvalgt.

  5. Fastsættelse af kontingent. Til trods for et budgetunderskud på kr. 7.177 i indeværende år blev der foreslået et uændret kontingent for året 2007 på kr. 300. Benny nævnte, at foreningens formue kunne bære underskuddet. Kontingent fastsættelsen blev godkendt.

  6. Indkomne forslag fra Ulla og Reinhold:

    • Bom og kæde ved strandvejen, der som nævnt blev godkendt.

    • Henstilling til, at man undlader støjende arbejde som f. eks. græsslåning i weekender og helligdage mellem kl.12 og 15.

    • 20km/timen i hele området

    • Bålpladsen er kun til lovligt brændbart, og brandregulativet uddeles til alle nye i området.

  7. Eventuelt:

    • Julle foreslår flere store sten ved bålpladsen for at beskytte området. Vi beder Jacob om hjælp.

    • Ove bad om at man klipper hækkene ved trappen ned til 1,80 m

    • Fosberg gør opmærksom på, at der er bjørneklo i området. Disse planter bør fjernes.

Generalforsamlingen sluttede kl 11, og der var 26 deltagere.

Edel - Sekretær

Generalforsamling 2005

Referat af generalforsamlingen søndag 19 juni 2005 i teltet ved bålpladsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Ebbe som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Kassereren blev genvalgt.

  5. Ebbe, Kirsten og Edel blev genvalgt. PS! Ebbe og Kirsten bytter poster i bestyrelsen dvs. Ebbe bliver næstformand og Kirsten bliver menigt medlem. Som suppleanter blev Kurt og Claes valgt.

  6. De 2 revisorer Ulla Egger og Kaj Matz fortsætter også.

  7. Kontingentet for året 2006 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Ingen indkomne forslag.

  9. Carl fra gården klager over vand fra bakken ved regnvejr og vil forsøge at få en teknisk vurdering på en mulig løsning

   1. Vi kan evt. få lavet en faskine i begge vejsider.

   2. Anni fra Ringmosevej 8 påpeger problemet med hastigheden på vore veje , men hvad gør vi?

   3. Riis fra Vest 37 foreslår at græsslåning ikke finder sted mellem kl. 12-15 i weekenderne.

   4. GF. Ringmosegård nægter begrænsning af græsslåningstidspunkter.

   5. Bålfesten om lørdagen var yderst vellykket. Mange var mødt op og stemningen og humøret var i top.

Generalforsamlingen sluttede kl.10.55 og der var 20 deltagere.

OBS! For naboernes skyld. Respekter venligst græsslåningstidspunkter i weekenderne.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 2004

Referat af generalforsamlingen søndag 26 juni 2004 kl. 10.00 i teltet ved bålpladsen. Der var 29 deltagere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Ebbe som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt. I forbindelse med dette oplyste Bent, at reparation af Ringmosevej var nødvendig og ville beløbe sig til ca. kr. 16.000-18.000, hvoraf vores grundejerforening skal betale 2/5. G/F Ringmosegård betaler resten.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. John blev genvalgt som formand.

  5. Bent og Flemming blev genvalgt. Som suppleanter blev Kurt og Ebbe blev ligeledes genvalgt.

  6. De 2 revisorer Ulla Egger og Kaj Matz fortsætter også.

  7. Kontingentet for året 2005 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Der var indkommet 3 forslag:

    1. Stillet af Ulla Reichers - Vest 37

    2. "Nyt punkt i vedtægterne:

    3. I perioden fra 15 maj -15 september må der ikke i tidsrummet fra 12.00-15.00 på lør-, søn- og helligdage anvendes maskiner og redskaber som kan genere omkringboende med støj."

    4. Stillet af Birthe Emkjer - Vest 48

    5. "Jeg vil gerne have at alle regler og henstillinger angående græsslåninger fjernes, da det er en forældet affære. Da de fleste sommerhusejere kun har weekenden til rådighed til diverse former for havearbejde inkl. græsslåning, er det brandirriterende at skulle stoppe kl 12.00"

    6. Stillet af Henri - Vest 17:

    7. "Der opsættes et 30km/t skilt (15km/t) ved indkørsel til vores område. Begrundelse: Der kommer flere og flere små børn i vores område, og der bliver kørt alt for stærkt. Ved påtale svarer bilister, at de må køre 50km/t i vores område.

  9. Angående forslag 1 og 2: Tidspunktet 12.00-15.00 udgår af vedtægterne.

  10. John undersøger hvordan politi og kommune stiller sig vedr. opstilling af hastighedsregulerende skilt

Flemming - sekretær

Generalforsamling 2003

Referat af generalforsamlingen søndag 22 juni 2003 kl. 10.00 i teltet ved parkeringspladsen. Der var 22 medlemmer + betyrelse, alt 31 fremmødte.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og oplyste at vores dirigent gennem mange, Carl Emkjer, var død. Derefter blev Ebbe V. Christensen foreslået som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Kassereren blev genvalgt.

  5. Kirsten, Edel og Claes blev alle genvalgt.

  6. Som revisorer blev Ulla Egger og Kaj Matz valgt.

  7. Kontingentet for året 2004 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Der var indkommet 2 forslag

    1. Vedtægtændring: §2 tilføjes "Svovlsbjergvej 15"

    2. Til generalforsamlingsbeslutning af 1998, hvor der står: "angående opmagasinering af byggemateriel må kun forefindes max. 14 dage", tilføjes: "biler, trailere og campingvogne".

  9. Vores nye telt (88 kg) kan lejes for kr. 200,- Det gamle kan lånes gratis. Henvendelse om dette rettes til Bent - Øst 20 - Tlf. 59462255

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.30 i god ro og orden.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 2002

Referat af generalforsamlingen søndag 23 juni 2002 kl. 10.00 i teltet ved bålpladsen. Der var 17 medlemmer samt bestyrelsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af sekretær og et bestyrelsesmedlem

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Carl Emkjer som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Formanden John Marott blev genvalgt.

  5. Sekretæren, Flemming Nielsen og bestyrelsesmedlem Bent Jørgensen blev også genvalgt.

  6. De to revisorer, Carl Emkjer og Frode Hansen blev ligeledes genvalgt.

  7. Kontingentet for året 2003 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Ingen indkomne forslag.

  9. Vi agter at købe et skur til telt og brandmateriel, som opstilles på parkeringspladsens østre side. Dette opføres i løbet af efteråret.

Formanden afsluttede generalforsamlingen kl. 10.55 og takkede for god orden.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 2001

Referat af generalforsamlingen søndag 24 juni 2001 kl. 10.00 i teltet ved parkeringspladsen. Der var 27 deltagere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Carl Emkjer som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Til Kasserer blev Benny Andersen valgt.

  5. Kirsten og Edel blev genvalgt. Claes fortsætter i bestyrelsen.

  6. Revisorerne blev genvalgt.

  7. Kontingentet for året 2002 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Formanden orienterede om nye vedtægter. (rettelse i § 2 og § 6)

  9. I § 7 bliver "eller på postgiro ændret".

  10. Matz påtaler at vendepladsen for enden af Kisserup Strand Vest skal gruses helt ud i siderne, da det kniber for renovationsvognen at dreje rundt.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl.10.55.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 2000

Referat af generalforsamlingen søndag 25 juni 2000 kl. 10.00 i teltet ved bålpladsen. Der var 21 medlemmer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Carl Emkjer som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Formanden John Marott blev genvalgt.

  5. Flemming Nielsen og Bent Jørgensen blev også genvalgt.

  6. De to revisorer, Carl Emkjer og Frode Hansen blev ligeledes genvalgt.

  7. Kontingentet for året 2001 blev fastsat til kr. 300,-

  8. Ingen indkomne forslag.

  9. Ib Rungsted mødte op og fortalte om et bådelaug som vi kunne blive medlem af for kr. 100,- om året som aktive medlemmer og kr. 50,- om året som passive medlemmer.

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.37, da der ingen indsigelser var til nogle af punkterne.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 1999

Referat af generalforsamlingen søndag 20 juni 1999 kl. 10.00 i teltet ved p-pladsen. Der var 25 deltagere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Ebbe Vagn Christiansen som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Kassereren blev genvalgt.

  5. Kirsten og Edel blev genvalgt. Hilmer ville ikke fortsætte og i stedet for indtræder Ole Middleton. Benny fortsætter som suppleant og som ny suppleant indtræder Ebbe Vagn Christensen.

  6. Som revisorer fortsætter Carl Emkjer og Frode Hansen.

  7. Kontingentet for året 2000 blev fastsat til kr. 300,- dvs. nedsat med kr. 50 i forhold til nuværende år.

  8. Ingen indkomne forslag.

  9. punktet eventuelt

    • Frode Hansen ønskede at skiltet på vejen ned til stranden blev sat lidt lavere, da han mener det sidder for højt på standeren. Dette vil blive ordnet

    • Kate Jørgensen fremsatte følgende

      • Foreslog at oplysning om Sankt hans bål blev givet sammen med udsendelsen af indkaldelse til generalforsamling.

      • Gjorde opmærksom på at stien til Ringmosevej skal være 4 meter bred. Dette vil bestyrelsen undersøge hos kommunen.

      • Foreslog opsættelse af affaldsstativer ved p-pladsen og bålpladsen. Dette kan ikke lade sig gøre da renovationsvognen ikke kører til bålpladsen.

    • Alle opfordres til at beskære hækkene langs vejene så vejbredden overholdes.

    • Hækafklip må ikke oplagres på grundene, men skal på bålet. De grunde på sydsiden af Vest, der er berørte, bedes respektere, at øverste vandrette areal er ingenmandsland jævnfør udstykningsplanen.

    • På strandvejen ud for nr. 48, er vejsiden ved grøften skredet ned og drænrøret under vejen er i fare for at blive mast pga. passage af biler og traktorer. Bestyrelsen har besigtiget det og vil undersøge hvem der har ansvaret for nævnte stykke vej.

    • Edel mener ikke at stien fra Vest til Ringmosevej bør være for bred, da den så kan bruges til parkering.

Generalforsamlingen sluttede kl.11.05.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 1998

Referat af generalforsamlingen søndag 21 juni 1998 kl. 10.00 i teltet på p-pladsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af formand

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Carl Emkjer som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Først mindedes vi Carsten, som døde i foråret, med et minuts stilhed.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Regnskabet blev godkendt.

  4. Formanden John Marott blev genvalgt.

  5. Sekretæren, Flemming Nielsen og bestyrelsesmedlem Bent Holst Jørgensen blev også genvalgt. Som suppleant fortsætter Ole Middleton og som ny blev Benny Andersen, Vest 13, Valgt.

  6. De to revisorer, Carl Emkjer og Frode Hansen blev ligeledes genvalgt.

  7. Kontingentet forbliver uændret på kr. 350,-

  8. Forslag fra Kate og Frits Jørgensen, Vest 21

    • Parkeringspladsen bliver udvidet en smule (nænsomt). Vedtaget med 8 stemmer mod 7.

    • Oprydning i skoven af udgåede træer mm. Nedstemt med 13 mod 2.

    • Opmagasinering af bygningsmateriel på parkeringspladsen må vare max. 14 dage. Vedtaget med 11 mod 1.

  9. Nye adresser og telefonnumre bedes tilgå kasseren på Vest 20. Brandmateriel forefindes hos Carl og Julle, Vest 13.

  10. Et vejkort vil blive opsat i udhængsskabene. Sankt hans bål vil blive afbrændt lørdag d. 27 juni kl 21.30. Teltet på p-pladsen vil blive stående til denne aften til evt. grillhygge. Teltet opbevares i øvrigt hos Ole Middleton og kan lejes for kr. 100,-

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.55 i god ro og orden.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 1997

Referat af generalforsamlingen lørdag 21 juni 1997 på p-pladsen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg af kasserer

  5. Valg af 2 evt. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Badebro bidrag

  10. Vejvedligeholdelse

  11. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Carl Emkjer valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

  3. Kasseren Carl Adam Schiøtz kommenterede gaverne til personerne, der passer bålpladsen. Beløbet ønskes forhøjet. Kontingent problem hvis man ejer 2 grunde (Ringmosevej 8). Kaseren vil gerne have lov til at ændre opstillingen af regnskabet. Bestyrelsen afgør, om kasseren må forenkle regnskabet. Forslaget herom blev vedtaget. Regnskabet enstemmigt godkendt.

  4. Kassereren blev genvalgt.

  5. Edel og Hilmer genvalgt. Per ønsker at træde ud. Kirsten, 2. suppleant er valgt i stedet for Per. Som Suppleanter er Carsten genvalgt og ny 2. suppleant: Ole Middleton er indvalgt.

  6. Carl Emkjer og Frode Hansen er genvalgt.

  7. Kasseren fremlægger budget 1997-1998. Forsikring nedsat ca. kr. 1000,- Bestyrelsen foreslår, at vi sætter samme kontingent pga. de store vejudgifter. Kasserens forslag om at fortsætte med kr. 350,- årligt blev enstemmigt vedtaget.

  8. Formandens redegørelse vedrørende badebroen.

  9. Badebroen vil vi gerne give et bidrag til - et symbolsk beløb, men vi vil ikke indgå i kompagniselskab med de nærmere liggende grundejerforeninger ved badebroen. Det bliver ca. kr. 20,- pr. medlem, og hvis det skule ændres med en forhøjelse på et par hundrede kroner til f.eks kr. 1200, er det i orden. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen.

  10. Om vejvedligeholdelse

    • Hilmer:

      • Vej problemer ved Kisserup Strand Vest fra parkeringspladsen til vest-vendepladsen. Hilmer foreslår "knust" asfalt pga. de store huller.

    • Bent m.fl.

      • Holder på vi skal bibeholde de "løse" grusveje.

    • Kaj Matz

      • Bakkens belægning fungerer fint, men denne belægning er nok for fast, men måske en belægning som Kisserup Strand Øst's østlige ende. Tages op til næste år, så medlemmerne kan se, hvordan det fungerer.

   • Teltet

     • Forslag om at teltet udlånes gratis til medlemmerne. Det opbevares hos Hilmer, vest 50. Et bestyrelsesmedlem skal være med ved opstilling.

   • Skilte

     1. "Al motorkørsel forbudt - Ærinde kørsel tilladt" - er efterfølgende blevet godkendt af både Holbæk kommune og politimesteren i Holbæk

     2. Legende børn flere steder på vejene (undertekster)

     3. Forslag om hulspejl. Bestyrelsen mener ikke behovet er stort, fordi det er et sommerhusområde

   • Hunde

     • Almindeligt henstilling om at holde hunde i snor (evt. ved skiltning)

     • Henstilling om at bestyrelsens navne står på kasserens beretning. Kommentar om at postvæsenet kører for stærkt.

Efter generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig.

Edel - referent

Generalforsamling 1996

Referat af generalforsamlingen lørdag 22 juni 1996 kl. 10.00 hos Per Mikkelsen, Vest 36

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. .

  5. .

  6. Valg

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Indkomne forslag

  9. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Formanden bød velkommen og foreslog Carl Emkjer som dirigent. Han modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formanden oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt. I forbindelse hermed forklarede Jørgen om etablering af vandmålere. Skrivelse om dette bliver lavet og omdelt af Matz.

  3. Regnskabet blev godkendt. Før næste generalforsamling kan revideret regnskab udleveres hos kasseren.

  4. .

  5. .

  6. Per Mikkelsen ønsker at aftræde som formand, men fortsætter som næstformand. John Marott overtog formandsposten. Jørgen ønskede ikke genvalg. Flemming fortsætter som sekretær. Ny i bestyrelsen er Bent Jørgensen, Øst 20. Vores Suppleanter fortsætter. Ligeledes vores revisorer.

  7. Kontingentet forbliver uforandret.

  8. Indkomne forslag fra:

    • Carl Emkjer

      • Dette er ikke en opgave for grundejerforeningen, men interesserede kan selv få det oplyst hos vandværket.

      • Bestyrelsen vil honorere medlemmer som yder en særlig insats for os alle.

      • Datoer for afhentning af renovation vil blive ophængt i skabet

    • Carl Emkjer og Frode Hansen

      • Vejene vil blive vedligeholdt som sædvanligt

      • Vi vil rette henvendelse til posten og Venstrebladet om at de kører for hurtigt på vores veje.

      • Parkering på vores veje vil blive påtalt.

    • De fastboende

      • Angående snerydning: Grundejerforeningen vil betale en part af udgifterne.

  9. Brandmateriel skal forefindes på bålpladsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.43, i alt 16 deltog. Edel fra bestyrelsen var fraværende.

Flemming - sekretær

Generalforsamling 1995

Referat af generalforsamlingen søndag 25 juni 1995 kl. 10.00 hos Per Mikkelsen, Vest 34

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Valg

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt

Vedrørende de enkelte punkter skete der følgende:

  1. Carl Emkjer blev valgt som dirigent.

  2. Formanden afgav beretning, som blev godkendt.

  3. Kasseren aflagde regnskab som også blev godkendt. Endvidere blev oplyst, at af 61 mulige medlemmer er der 49. Angående de ikke betalende medlemmer, vil vi sammen med andre grundejerforeninger på Næsset slå os sammen om en incassosag, da det er ligeså i de øvrige grundejerforeninger.

  4. Da Kaj Matz ønsker at afgå som kasserer, blev Carl Adam Schiøtz valgt. De to bestyrelsesmedlemmer Edel og Hilmer blev genvalgt. Som suppleanter blev Carsten genvalgt og som ny Kirsten Lykke Rasmussen. De 2 revisorer blev genvalgt.

  5. Det årlige kontingent blev fastlagt til kr. 350,-.

  6. Ingen indkomne forslag.

  7. Der foreslås opsat et skilt med "Legende Børn" for enden af asfaltvejen, samt et hulspejl på strandvejen ud for Vest pga. dårligt overblik. Der ønskes opsat en skrivelse angående plæneklipning og havevanding på opslagstavlen.

  8. Ingen indkomne forslag.

Generalforsamlingen sluttede kl.11.30 og der var 22 deltagere.

N.B! Før mødet blev vi opfordret til at give et bidrag til badebroen ud for Kisserup Vang og Enge fra en formand fra en af de to foreninger. Det ville vor bestyrelse se velvilligt på og tilrettelægge et tilskud ud fra vores budget.

Flemming - sekretær