Referater

Referat af Generalforsamling G/F Kisserup Strand 2023


1. Valg af dirigent

Henriette Dybdal Cajar blev foreslået og efterfølgende valgt som dirigent.

Henriette indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.


2. Bestyrelsens beretning.

Foreningens formand Allan Petersen aflagde beretningen (denne er vedhæftet som bilag).

Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt.


3. Regnskab og budget.

Foreningens kasserer Henrik Schroeder Nielsen fremlagde først regnskab og derefter budget.

Der blev under budget særskilt gjort opmærksom på, at bestyrelsen fra og med indeværende budgetår har besluttet at yde et frivilligt tilskud til badebroen på kr. 1.000

Herudover bemærkedes det, at udgifterne til vedligehold af vejene var unaturligt lave i 2022 og at de derfor bliver væsentligt højere i 2023

Både regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.


4. Valg til bestyrelse.

Nedenstående fire bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev valgt til en ny to-årig periode uden modkandidater:

Bent Jørgensen KSØ 20

Egon Christensen KSV 20

Peter Bruun RV 20

Henrik Schroeder Nielsen KSØ 4


5. Valg af revisorer

Valgt for en et-årig periode blev:

Benny Andersen KSV 13

Annette Christensen KSV 20


6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev - som også omtalt under gennemgang af budget - foreslået at være uændret, altså 600 kr/år.

Dette blev vedtaget.


7. Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag vedr. bekæmpelse af rågerne i den lille skov (forslaget er vedhæftet)


Bestyrelsen har forholdt sig til forslagt og foreslår overfor generalforsamlingen:

"At vi ved hjælp udefra får rederne fjernet, så snart dette er tilladt, og at træerne med reder i samtidig topbeskæres i håb om, at de så bliver mindre attraktive for rågerne.

Der er indhentet tilbud på dette arbejde fra Skoventreprenør Michael Henriksen, og udgiften vil være kr. 1.000 pr. træ eksklusiv moms.

Dette tiltag er tænkt som en engangsforteelse. Opleves der fremadrettet problemer med råger, er det de enkelte grundejerer, der må iværksætte skræmmekampagner eller andre tiltag, der ikke gør der attraktivt for rågerne at tage ophold nær bebyggelse - det skal i denne forbindelse indskærpes, at råger er fredet i yngletiden"


Forslaget blev vedtaget.


8. Eventuelt

Der blev under dette punkt fremsat ønske om, at det henstilles til håndværkere, at de ikke afspiller høj nusik mens de i forvejen udfører larmende arbejde.
Generalforsamling – referat 2022


Søndag d. 26. juni. 2022 kl. 11.00 i teltet på stranden.

1. Valg af dirigent.

 (Indkaldelse til GF skal være udsendt en måned før

generalforsamlingen. Det er annonceret på foreningens FB side d. 4 maj (set

af 42) og på foreningens hjemmeside d. 4. maj. Og udsendt på mail til

medlemmerne d. 5. juni. Beklageligvis er mail derfor ikke udsendt rettidigt. Vi

skal derfor nødvendigvis høre, om medlemmerne trods dette kan godkende

generalforsamlingen?)

Henriette Cajar, KSV 46, blev valgt til dirigent, og konstaterede at indkaldelse

til GF var rettidigt udsendt for så vidt angår opslag på foreningens FB side og

hjemmeside, men udsendt en uge for sent på mail, hvorfor de

tilstedeværende blev spurgt om GF på trods heraf kunne gennemføres, hvilket

forsamlingen besluttede at den kunne.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Allan Petersen, KSØ 24, aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen

kan ses i sin fulde ordlyd i forlængelse af referatet.

3. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Henrik Schroeder Nielsen aflagde regnskab og budget, som

forsamlingen godkendte. Regnskab og budget vil blive tilgængeligt på

foreningens hjemmeside.

4. Valg til bestyrelsen, tre bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne

på valg i lige år:


• Alice Busk, RV 1 – genopstiller

• Michael Birch, KSV 42 – genopstiller

• Allan Petersen, KSØ 24 – genopstiller

Genvalg til alle.


5. Valg af 2 revisorer:


• Benny Andersen, KSV 13 - genopstiller

• Peter Korsgaard, KSØ 22 – genopstiller

Genvalg til begge


6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på

600 kroner årligt.

Vedtaget.

7. Indkomne forslag: (kun to indkomne forslag)

Fra Søren, KSV 28 er indkommet: ønske om en debat om dræn – ikke et

egentligt forslag? Men vi kan få Søren til lige at forklare sig, hvorvidt det er et

forslag til beslutning eller blot en snak om dræn?

Søren forklarede, at foreningens dræn, som løber på Sørens grund, ikke altid

fungerer optimalt, da drænet stopper til ved udløbet. Bestyrelsen vil være

opmærksomme på det, og ved den kommende fælles arbejdsdag, vil der blive

set på at få monteret et højvandslukke på udløbet af dette dræn, for at

minimere tilstopning af drænet. Endvidere vil foreningen opfordre de af

medlemmerne der har dræn på grunden, til at vedligeholde disse, samt sørge

for at få renset udløb m.m., da det er i alles interesse.

Fra Allan, KSØ 24 er indkommet: Forslag om begrænsning af brug af motoriserede/eldrevne støjende haveredskaber og værktøjer på lørdage, søn-

og helligdage, til kun at være i tidsrummet: Lørdage: Kl. 9 – 19. Søn- og helligdage: Kl. 9 – 16 alternativt kl. 9 – 18.

Efter en debat om tidspunkter, blev følgende vedtaget: Brug af støjende motoriserede/eldrevne haveredskaber og værktøjer på lørdage, søn- og helligdage, er på disse dage kun tilladt i tidsrummet kl. 9 – 17.

 I øvrigt opfordrede formanden til, at der udvises almindeligt hensyn til naboer.


8. Eventuelt – her kan alt diskuteres, men intet besluttes.

Her blev forskelligt diskuteret


Hilsen 

Bestyrelsen GF Kisserup Strand Referat fra BS møde 23.04.22


 Fastsættelse af dato og tidspunkter for Skt. Hans fest og generalforsamling. (weekenden før eller

efter Skt. Hans) – Vi besluttede at afholde Skt. Hansfest lørdag d. 25. juni i teltet på stranden, og

generalforsamling søndag d. 26. juni kl. 11 i teltet på stranden

 Information om samme – Egon informerer herom på hjemmesiden, og Allan slår det op på FB

 Dagsorden til generalforsamlingen. Allan rundsender dagsorden til BS godkendelse, herefter slår

Allan dagsorden op på FB, Egon på hjemmesiden, og Henrik udsender til medlemmerne på mail.

Alice, Michael og Allan genopstiller til BS.

 Regnskab: Kort orientering fra Henrik, som sender regnskabet til de to revisorer, Peter og Benny, til

godkendelse. @Henrik: vil du samtidig høre de to revisorer om de modtager genvalg? Tak.

 Skt. Hans aften d. 23 juni. Tidspunkt. Bål. Opsætning af telt. Information om opsætning af telt og

arrangementet. Telt opsættes søndag d. 19 kl. 14 Vi afbrænder Skt. Hans bål på stranden Skt. Hans

aften – teltet opsættes søndag d. 19. juni kl. 14. Allan slår op på FB, og Egon på hjemmesiden

 Kort om ”støjende byggeaktiviteter” Orientering fra Allan om forløbet og kommunale regler på

området. Allan betragter sagen som ”løst” for nuværende


 Skilte: ødelagte skilte, og opsætning af blind vej skilte. Henrik laver en faktura på 1.500 kroner, som

vi (Allan) sender til vognmanden i Litauen – vi skal huske BIC/Swift nummer og EAN kontonummer

 Arbejdsdag i september, og behov for ekstra arbejdsdage Det er aktuelt ikke behov for en ekstra

arbejdsdag til de grønne områder – arbejdsdag derfor som normalt første lørdag i september.


 Reparation af vejene – udbedring af huller m.m. Skal vi have bestilt vejgrus? ”Vejholdet” aftaler en

dag til udbedring af huller i vejene, der er ikke umiddelbart behov for skrabning af vejene. Herefter

bestiller vi nye forsyninger af vejgrus.

Bent informerede om generalforsamling fra Kisserup Vandværk

Smeden i Uglerup – reparere grill? Allan undersøger om smeden kan reparere vores grill (ny halv tønde)

Info i bestyrelsens beretningen om vejbump og forløb m.m. Vi går ikke videre med vejbump, men

anerkender at der er problem. Løsninger?


Lørdag d.11.juli blev der afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

Ad.1: Formanden sagde velkommen til Michael KSV 42, der blev valgt uden modkandidat på den virtuelle GF. Samtidig sagde formanden farvel til Connie KSV 50 med tak for hendes arbejde i bestyrelsen, samt nævnte kassererskiftet, der formelt fandt sted pr. 1.januar 2020. 

Claes KSV 20 sagde farvel efter to perioder som kasserer i sammenlagt ca.15 år. Henrik KSØ 04 er vores nye kasserer: Velkommen til! 

Herefter konstituererede bestyrelsen sig med:

Allan KSØ 24 som formand – Bent KSØ 20 som næstformand – Henrik KSØ 04 som kasserer samt Michael KSV 42, Claes KSV 20, Alice RV 01 og Peter RV 20 som almindelige bestyrelsesmedlemmer. 

Desuden er Benny fra KSV 13 valgt og Peter Korsgaard KSØ 22 genvalgt som revisorer. 

Ad.2: Allan foreslog at der blev sendt mail ud til alle - (alm. brev hvor mail ikke er en mulighed og vi har en adresse) - med information om udfaldet af de forskellige forslag, der blev stillet på  generalforsamlingen. Desuden skal der informeres via hjemmesiden www.kisserup-strand.dk og FB siden G/F Kisserup Strand.

Det stillede forslag om forhøjelse af kontingentet til kr.500 fik 1 nej – stemme og er herefter vedtaget.

KSØ 8’s forslag om differentieret kontingent fik ingen støtte og kunne derfor ikke vedtages.

KSV 21+23 har foreslået opsætning af skilte for at nedbringe fart – og støvgener. Da ingen havde stemt imod tog bestyrelsen sagen op og gennemdiskuterede mulighederne med fordele og ulemper sat op mod effekten af skiltning. Ingen er jo interesseret i, at vi skal bo i en skilteskov. Da RV 20 samtidig havde foreslået at foreningen kontaktede vejmyndigheden - (også her uden at nogen havde stemt imod forslaget) - med henblik på opsætning af vejbump, blev bestyrelsen enige om at forhøre sig hos Politi og Kommune om mulighederne. Efter en længere diskussion enedes vi om at undersøge vejbump først: Et på Ringmosevej og et på KSV eller evt. et i ”skoven” og  evt. prøve nogle alternative ”skiltninger”. F.eks. skilte af legende børn strategisk placeret!

I forbindelse med denne vejdiskussion talte vi også om G/F Ringmosegårds nægtelse af at betale til vedligeholdelsen af Ringmosevej. Denne problemstilling besluttede vi at forelægge kommunens jurister, da alle brugere har pligt til at bidrage til vejenes vedligeholdelse.

Ad.3: Da bestyrelsen ikke ønsker ”at lege betjent” overfor de beboere i grundejerforeningen, der ikke kan finde ud af at holde deres grunde i rimelig stand og få foretaget de nødvendige beskæringer ud mod skel/vej så bl.a. renovationen (her tænkes på den nederste del af KSV) kan udføre deres arbejde, har vi efter en længere diskussion også her besluttet at kontakte kommunens jurister, med henblik på evt. at få et arbejde udført af andre på ejernes regning.

Ad.4: På den del af strandengen, der er en del af grundejerforeningens fællesareal, der går fra og med KSV 36 og til og med KSØ 14, har vi nogle problemer med hybenroser der skal holdes nede og Bjørneklo der skal fjernes. Problemerne er størst ud for KSV 20 – 22. Claes og Egon. 

Desuden slogs det endnu engang fast, at man kun må slå græs/klippe buske el.lign., ned én gang årligt på strandenge. Dette er en bestemmelse i naturfredningsloven gældende strandarealer! Og grundejerforeningen ønsker at overholde gældende lov på dets område. 

Dvs. at strandengen, der ikke er en del af de bagved liggende grundes haver, derfor ikke kan klippes/slås samtidig med at  egne græsplæner slås. 

Ad. 5: Hjemmesiden styres af Egon KSV 22 og alle informationer fra bestyrelsen formidles af Claes ( best.)  til Egon. Samtidig sørger Claes for orden og indhold i skabene.

Ad.6.: Vedr. fælles arbejdsdag d.4.sept. kommer der opslag ud senere. Henrik er tovholder, da Alice er forhindret og Allan kommer sent pga. arbejde. Der skal bl.a. males trappe, stolper og skabe og ordnes lidt på stranden og evt. vejene. I den forbindelse faldt snakken også på den ekstremt våde sti mellem KSV 36 og 38. Her er der nogle dræn, der skal laves på grundene. Drænvedligeholdelse hører under den enkelte grundejers forpligtelser. Skoven sørger Michael og John helst selv for og græsslåning på vores arealer betaler vi os fra. Men der er alligevel nok at gøre og vi slutter formiddagen som sædvanligt med lidt til halsen og ganen. Michael køber ind.

Ad.7: Evt.: Henrik ser gerne at vi skifter bank, da han nok synes at SparNord, vores nuværende bank, er lidt vel grådig. Vi betaler 750 kr. årligt for at have kontoen – 75 kr. i kvartalet for service og 1 kr. for hver overførsel. Desuden betaler vi negativrente af vores til enhver tid indestående. I dette år er vi oppe på ca. 110 kr. indtil nu. Lidt heftigt synes han for en konto med mellem 10.000 kr. og 40.000 kr. årligt.

Han kigger på et tilbud fra Danske Bank til 1.000 kr. i engangsgebyr. Det kræver dog at vi har CVR-Nr. Han kigger videre.

Herefter diskuterede vi køb af nyt telt mm. Disse ting bestilles af Peter og leveres til Bent der sørger for at tingene kommer på plads.

Det sidste affald fra fællespladsen fjernes snarest!

Referent Claes.

G/F Kisserup Strand

Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 13. juli 2019

Til stede: Allan, Bent, Claes, Conny, Henrik, Peter og Alice.

1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Allan, Kasserer: Claes til d. 1/1 – 2020. Herefter Henrik.

2. Evaluering af Skt. Hans fest:

Enighed om at fortsætte i håb om større fremmøde.

3. Telt - skal vi investere i et nyt?

Peter bestiller nyt telt til foråret.

4. Evaluering af generalforsamlingen:

Referat godkendt og lagt på hjemmesiden.

5. Vejene – skal huller udbedres, eller skal vi afvente til efter vinter:

Vi venter til senere med udbedring.

6. Vejstykket fra Ringmosevej til tilgroet grund – hvad er vej og hvad

er privat grund. Hvem har vedligeholdelsespligten?

Debat ifølge henvisning til: Hvad er privat fællesvej? – Bolius

7. Bjørneklo i fællesskoven. Fremadrettet bekæmpelse: ”skovens”

ambassadører Birk & Busk vil prøve at løse problemet.

8. Foreningens skur. Vi har købt materialer til nyt tag – skal der

aftales en dag til at få det udført:

Taget bliver lavet tirsdag d. 6/8 af Allan, Michael og John.

9. Fælles arbejdsdag. Hvad skal prioriteres:

Oprensning og rydning af strand og bålplads.

Rensning og maling af trappe, stolper mm.

Grus på skovsti og bortkørsel af grene mm.

En snak om manglende indbetaling af kontingent.

Allan sluttede mødet med tak for god ro og orden.

Referent: Alice Busk

Referat Generalforsamling Kisserup Strand 23. juni 2019

1. Valg af dirigent

Michael blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

dermed beslutningsdygtig

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev – i formandens fravær – fremlagt af Henrik. Beretningen blev

enstemmigt godkendt

3. Regnskab og budget

Regnskabet blev fremlagt af Henrik, da Claes var forhindret. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Valg til bestyrelse. 

4 bestyrelsesmedlemmer er på valg

- Bent Jørgensen KSØ 20

- Carl A. Schiøtz KSV 20

- Henrik Schroeder Nielsen KSØ 4

- Peter Bruun RV 20

Alle blev genvalgt uden modkandidater

5. Valg af to revisorer

- Kaj B. Matz KSV 41

- Peter Korsgaard KSØ

Begge blev genvalgt uden modkandidater

6. Fastsættelse af kontingent

Budgettet blev gennemgået.

Kontingentet i det fremsendte budget er uændret 300 kr/år

Der blev efter gennemgangen spurgt til det underskud, som budgettet udviser, og bestyrelsen

svarede, at det jo ikke er meningen, at foreningen skal have en stor formue, og vi derfor har valgt at

tære på formuen i nogle år.

Det blev samtidig påpeget, at foreningens udgifter, som nævnt i beretningen, også på sigt vil være

større end de nuværende indtægter, da foreningen har besluttet sig til at betale sig fra en del af de

opgaver, der tidligere blev udført af dele foreningens medlemmer.

Der skal derfor også forventes en kontingentstigning på sigt, så der både stadig vil være en fornuftig

buffer til større uforudsete udgifter, samt en bedre balance mellem indtægter og udgifter.

Efter denne forklaring blev budgettet og hermed også kontingentet enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag

Når jeg sidder i mine huse Vest 21 + 23 og gerne vil nyde udsigten til vandet, så møder

øjnene en stor mørk mur af træer. Det var helt rart at se beskæringen omkring skuret

på p-pladsen. De gav lidt luft, men der kan sagtens skæres meget mere.

Jeg ved, at jeg absolut ikke er alene om at mene at skoven er blevet for stor og tæt.

Selv når jeg går på "1.salen" tager skoven nu noget af udsigten for både de bagved boende og mig.

Jeg stiller derfor til behandling at skoven tyndes ud/beskæres kraftigt. Den er ikke køn at se på som den ser ud nu.

Käte Jørgensen

Kisserup Strand Vest 21 + 23.

23. oktober 2018

Forslaget fra Käte Jørgensen blev ikke vedtaget.

Forslag, fra Michael Birk & John Busk, til generalforsamlingen 23/6 2019 modtaget d. 6. juni 2019.

Vi går ind for bevarelse af fællesskoven og har den indstilling, at de sunde og raske træer bør bevares.

Mener, der skal ryddes op så vækstbetingelserne for underskoven forbedres. Dette af hensyn til vores dyreliv og for

stadig, at mindske fugtproblemer i skoven.

Vi vil gerne påtage os, at være skovens ambassadører, selvfølgelig gerne med hjælp fra andre i foreningen.

Vi forklarer gerne nærmere, hvis der er spørgsmål eller tvivl om noget.

Med venlig hilsen

Michael Birk & John Busk.

Forslag fra Michael og John blev vedtaget

8. Eventuelt

Sidste år drøftedes det, at foreningen fik opsat en hjertestarter, efter at have undersøgt hvad et ville

koste at gøre en ældre hjertestarter driftsbar blev denne løsning droppet. Bestyrelsen har ansøgt om

en hjertestarter men uden held.

Der findes en hjertestarter på Ringmosevej 30, som vi gerne må benytte.

Det udlagte vejgrus må kun bruges til udbedringer af huller i vejene – ikke til private projekter.

Der står mange ”til salg-skilte” som vejvisere rundt omkring. Bestyrelsen vil arbejde videre med

sagen

Det dårlige udsyn fra Svovlsbjergvej til Ringmosevej er uacceptabelt. Bestyrelsen vil arbejde videre

med sagen.

Alle skal huske at beskære ind til skel samt at beskære strandroser ned langs stien ved vandet

Foreningen har en arbejdsdag den første lørdag i september. Det ville være dejligt hvis flere vil møde

op og give en hånd med. Vi hjælper hinanden med at holde områderne og styrke det sociale

sammenhold. Der er pølser og drikkevarer på dagen

Da dirigenten herefter konstaterede at dagsordenen var udtømt hævede han generalforsamlingen

og takkede for god ro og orden.

Referent: Connie Seidler

Formandens beretning til generalforsamling d. 23. juni 2019

God formiddag til jer, kære medlemmer af vores grundejerforening. Og velkommen

til generalforsamling 2019

Jeg - Allan Petersen – er jeres formand og har sommerhus på Øst 24, og forsøger

efter bedste evne at forvalte opgaven som formand.

Endnu engang er vi sluppet rimeligt nådigt fra vinter og storme, om end stormene

hen over nytåret lavede grundigt om på strandens udseende og forløb. Selv fik jeg og

mine nærmeste naboer den fineste sandstrand, der på en solskinsdag nu er lige så

velbesøgt som Bellevue. Stormene medførte også enkelte væltede træer rundt i

foreningen, men heldigvis uden nogen nævneværdige og større skader. Der var også

en ødelagt båd og lidt andet strandingsgods der skulle fjernes efter stormene, det

holdt lidt hårdt med båden. Men en kvik grundejers observation, og en opringning fra

Vestsjællands politi huskede bådejeren på at man skal rydde op efter sig.

Siden sidst har der også været den årlige arbejdsdag – den første lørdag i september,

hvor en lille trofast flok altid møder beredvilligt op og klipper og beskærer, maler

trappe m.v. Tak til Alice som frontkvinde på dagen – og til jer der gav en hånd. Det er

altid hyggeligt – hyggen må vi ikke glemme.

Da det ikke længere er hverken muligt eller rimeligt at lade få frivillige stå for

vedligeholdelsen af fællesarealerne, så fortsætter vi med ekstern betalt hjælp til

græsslåning på fællesarealerne og oprensning af drænene i skoven. Vi fortsætter

også med ekstern vejmand til udbedring af vejene efter vinteren. Oplever i

problemer med vejene, så kan i kontakte vores egen ”vejmand” i foreningen – Det er

Bent fra Øst nr. 20

Der er fortsat aktivitet rundt omkring hos medlemmerne, hvor der males og

vedligeholdes, bygges om og bygges til, rives ned og bygges op – og så er der enkelte

steder der ser ud som om ejeren har glemt adressen. Men dejligt at se aktivitet rundt

omkring. Vi kan her sige velkommen til de ”nye” medlemmer i foreningen, der er

solgt ejendomme på både Ringmosen og Øst og Vest, og køberne har alle sagt ja til

medlemskab i foreningen. Og der er fortsat flere huse til salg i foreningen, så der kan

komme flere nye til. Men når nogen kommer til, er det også nogen der forsvinder.

Nogen fordi de af forskellige årsager sælger og flytter, og andre fordi de går bort.

Siden sidst er følgende gået bort: Holger Baatrup, Ringmosevej 5 – Kurt Jensen, Øst

14 og Marianne Hallengreen, Øst 11. Æret været deres minde.

Og så skal i også roses lidt! Med få undtagelser er i blevet bedre til at holde

hastigheden nede på vejene – tak for det. Det er gavnligt for både sikkerhed, slitage

på vejene og støvgener. Der er stadig enkelte der tror de er med i Monte Carlo Rally –

oftest når man kommer ræsende gennem skoven til eller fra Vest. Som sagt, det

drejer sig om nogle få.

Det sker også at i får en påmindelse om at få beskåret jeres beplantninger eller

hække ind til vejskel – det er dels for at der er regler for beskæring på private

fællesveje, og for at der skal være til at komme rundt, både for store og små biler. Så

jeg gentager her – husk at få klippet hække og andet ind til jeres skel.

Sidste år var der velvilje og tilslutning til at investere i en hjertestarter til foreningen,

og sætte den på min carport, og en læge blandt medlemmerne donerede venligt en

hjertestarter. Desværre viste det sig at hjertestarteren var af ældre dato, og skulle

have nyt batteri og pads (dem man sætter på kroppen) og desuden skulle den

monteres i et skab med varme. Der skulle således investeres 7.000 kr. på en ældre

hjertestarter, hvilket ikke umiddelbart gav mening. Vi søgte derfor Trygfonden om en

ny hjertestarter og skab, men fik desværre afslag. En ny hjertestarter med tilhørende

skab og tilslutning til el, er en udgift på små 20.000 kr. Det må følgende være op til

medlemmerne, at beslutte om foreningen skal investere i en hjertestarter.

Til slut vil jeg igen minde om, at vi i foreningen har telt, borde og stole som kan lånes,

ved at man kontakter Bent i Øst nr. 20 og aftaler nærmere. Jeg skal også gentage, at

ALLE hunde SKAL føres i snor i perioden 1. april til 30. september – det fremgår af

naturbeskyttelsesloven. Der er dog en del der desværre er helt ligeglade med det, og

mener at lige netop deres hund ikke behøver være i snor. Jeg henstiller at hunde af

hensyn til andre mennesker føres i snor hele året, og samtidig til at man rydder op

efter sin hund, skulle uheldet være ude, og at man, hvis man rydder op, IKKE

henkaster hundeposen i naturen. TAK!

Det var lidt om hvad vi bruger tid på i bestyrelsen, hvor vi behandler små og store

henvendelser fra jer medlemmer. Afslutningsvis vil jeg gerne takke min bestyrelse for

det gode samarbejde, og for jeres arbejde og engagement hver i sær. Det var

formandens beretning til generalforsamlingen 2019 – Tak for jeres tid 

Allan Petersen

Formand G/F Kisserup Strand

Generalforsamling Kisserup strand 24. juni 2018.

1. Valg af dirigent - Egon blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning om det forgangne år - beretningen blev godkendt enstemmigt

godkendt. Beretningen fremgår i sin helhed sidst i referatet.

3. Aflæggelse af regnskab. Claes fremlagde regnskabet, og dette blev enstemmigt vedtaget.

4. Valg til bestyrelsen. Allan Petersen blev genvalgt som formand. Conni Seidler og Alice

Busk blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af to revisorer. Kaj Matz blev genvalgt som revisor og Peter Korsgaard blev nyvalgt

som revisor.

6. Fastsættelse af kontingent. Claes fremlagde næste års budget, herunder et forslag om at

kontingentet fra næste år fastsættes til 300 kr pr år. Dette forslag samt det udarbejdede

budget blev enstemmigt vedtaget

7. Indkomne forslag. Der var indkommet to forslag fra Majbrith Floor:

    1. Forslag 1. At foreningen investerer i en hjertestarter - Søren oplyste, at han gerne

    ville donere en hjertestarter, hvor eneste udgift ville være et nyt batteri til 800 kr.

    Forslaget blev vedtaget, og hjertestarteren vil blive placeret på Allans nye carport

    (KSØ 24)

    2. Forslag 2. At der bliver placeret et spejl ved udkørslen fra Kisserup Strand Øst.

    Forslaget blev forkastet, og der blev i stadet opfordret til forsigtig kørsel generelt og

    især rundt i sving. Herudover blev der opfordret til, at den enkelte grundejer

    beskærer korrekt og hermed sigter godt udsyn på vejene.

8. Eventuelt.

Der blev opfordret til, at alle hundeejere putter hundens efterladenskaber i pose.

Det blev nævnt, at beboerne på skrænten skal holde deres vegetation nede, så ikke bevoksningen

tager udsigten fra de bagvedboende. Det samme synspunkt om beskæring blev fremsat i forhold til

skoven, hvor nogle ytrede, at træerne i skoven efterhånden er blevet meget høje.

Endelig blev bestyrelsen opfordret til at overveje at opstille en container på vendepladsen til grønt

affald 1-2 gange om året, så de, der ikke selv har mulighed for at bortskaffe deres grønne affald, kan

komme af med det på denne måde. Herefter konstaterede dirigenten, at dagsorden var udtømt og

hævede derfor generalforsamlingen.

Referent: Henrik Schroeder Nielsen

Formandens beretning til generalforsamlingen d. 24. juni 2018

God formiddag alle sammen, godt at se så mange af jer, og dejligt i kunne komme til

generalforsamling. Kære alle sammen, hvor er det godt at I kunne komme, og hvor er

det dejligt at se jer, og dejligt at se de nye også. Velkommen til generalforsamling

2018. Til dem der ikke ved det, eller måske slet ikke kan huske det – måske grundet

Sankt Hans festen i går – hedder jeg Allan Petersen, har sommerhus på Øst 24, og er

på fjerde år formand for vores lille grundejerforening.

Tiden går, og den går hurtigt, og det er allerede et år siden vi sidst sad her til

generalforsamling. Med lettelse og glæde kan vi konstatere at vinteren var os nådig,

ingen storme og ingen kedelige oversvømmelser. Og efter en kold periode sidst på

vinteren, kom foråret pludselig med fuld fart og næsten tropiske varmegrader. Godt

vi har vejret i Danmark, så har vi altid noget at tale om, hvad enten det er for varmt,

koldt, tørt eller vådt.

Siden sidst har vi også afholdt de sædvanlige to fælles arbejdsdage – første lørdag i

september 2017 og første lørdag i maj i år. Som sædvanligt med Alice som primus

motor (TAK ALICE) højt humør, glad stemning og grillpølser efter endt arbejde. Tak

til jer der deltog på dagene, hvor der blev ryddet op, tyndet ud, slået græs og malet.

Vi har alle travlt, så der bliver færre hænder på arbejdsdagene – så det ender med at

vi nøjes med én årlig arbejdsdag – første lørdag i september – og det er lørdag d. 1.

september. Der håber vi at se mange af jer

Og når nu vi er ved arbejde og vedligeholdelse, og som meddelt sidste år, så har vi i

bestyrelsen erkendt at det er nødvendigt, og som følge heraf også besluttet at betale

os fra et nogle af de ”tunge” opgaver, som vedligeholdelse af dræn i skoven,

bekæmpelse af bjørneklo og klipning af græs på fællesarealerne. Derudover har

vejmanden været og udbedre vejene – og de trængte meget efter den regn sidste år.

Der er aktivitet rundt omkring hos medlemmerne, hvor der males og vedligeholdes,

bygges om og bygges til, rives ned og bygges op – dejligt at se at der er aktivitet. I

den forbindelse velkommen til de ”nye” medlemmer i foreningen, både på

Ringmosen og på Vest er der kommet nye til, og der er flere huse til salg i

foreningen. Siden sidst er Henning Madsen fra Vest 35 sidst i april gået bort. De

fleste husker sikkert Madsen fra hans ture rundt på veje og stier på sin el-scooter med

sin tro følgesvend hunden. Nu er både Madsen og hunden borte. Æret været Henning

Madsens minde.

Jeg havde glædet mig til, at det i år var muligt, helt lovligt endda, at afbrænde et

”rigtigt” Sankt Hans bål på selve Sankt Hans aften. Desværre gjorde den kraftige

blæst fra nordvest på aftenen, at det ikke var muligt. Nu vil der gå nogle år før Sankt

Hans igen falder en fredag eller lørdag, så vi kan kombinere bål og fest. Men

heldigvis sørgede John for at fremstille en smuk Finsk fakkel – som placeret i et

bålfad sørgede for behørig bålhygge om aftenen.

Så vil jeg også gerne sige tak til jer medlemmer, der har reageret på mit nylige

indspark om hastighed på vejene, ved at sætte farten ned. Mange tak for det! Der var

tydelig forbedring allerede dagen efter, og kun enkelte brådne kar mangler endnu at

lette højrefoden. Jeg håber det holder ved, og ellers kommer der en hilsen mere fra

formanden – uanset jeg bliver genvalgt eller i vil have en ny. Hastigheden skal holdes

nede, af hensyn til sikkerhed, støvgener og unødigt slid, og dermed større

vedligeholdelse af vejene. Når jeg skriver om hastighed på vejene, beskæring langs

vejskel eller andet, er det ikke fordi jeg har intentioner om at lege Sheriff, men fordi

jeg fx modtager henvendelser fra beboere og medlemmer, skraldemand eller

kommunen om at der køres for stærkt eller at man ikke kan komme frem på vejene

med stor vogn/skraldebil eller andet. Og fordi jeg ser det som en af mine opgaver

som formand at gøre noget ved de henvendelser jeg får, og lytte til de medlemmer der

henvender sig til mig.

Til slut vil jeg igen minde om, at vi i foreningen har telt, borde og stole som kan

lånes, ved at man kontakter Bent i Øst nr. 20 og aftaler nærmere. Jeg skal også

gentage, at ALLE hunde SKAL føres i snor i perioden 1. april til 30. september – det

fremgår af naturbeskyttelsesloven. Jeg henstiller at hunde af hensyn til andre

mennesker altid føres i snor, og samtidig til at man rydder op efter sin hund, skulle

uheldet være ude, og at man, hvis man rydder op, IKKE henkaster hundeposen i

naturen. TAK!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke min bestyrelse for det gode samarbejde, og for

Jeres store arbejde og engagement hver i sær, og at jeg, forudsat jeg bliver genvalgt,

ser frem til fortsat godt og udbytterigt samarbejde. Dette var formandens beretning til

generalforsamlingen 2018 – Tak for jeres tid 

Allan Petersen

KSØ 24

Formand