Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling G/F Kisserup Strand Søndag d. 25. juli. 2021 kl. 11.00 i teltet på stranden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen, fire bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne på valg i ulige år:

• Bent Jørgensen, KSØ 20 - genopstiller

• Carl A. Schiøtz (Claes), KSV 20: er fraflyttet, bestyrelsen foreslår Egon Christiansen, KSV 22

• Henrik Schröder Nielsen, KSØ 4 - genopstiller

• Peter Bruun, RV 20 - genopstiller

5. Valg af 2 revisorer:

• Kaj B. Matz. KSV 41: er fraflyttet, bestyrelsen foreslår Benny Andersen, KSV 13

• Peter Korsgaard, KSØ 22 - genopstiller

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kroner årligt.

7. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændring i § 4 vedr. indkaldelse. Her fremgår for nuværende: Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på foreningens opslagstavle med en måneds varsel. Foreslås ændret til det mere nutidige: Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse på mail til foreningens medlemmer med en måneds varsel. Bestyrelsen foreslår herudover tilføjelse til vedtægternes § 5 som følger:

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Som det er nu, skal vi fx ved nyt medlem i bestyrelsen, eller fremsendelse af dokumenter til banken, i forhold til lovgivningen om terror og hvidvask af penge, hver gang indsende underskrifter og ID (kopi af kørekort og sygesikring) på samtlige bestyrelsesmedlemmer til banken, hvilket er temmelig besværligt og tidskrævende. Ved at tilføje den foreslåede ændring, kan vi fremover nøjes med ”kun” at sende formandens og kassererens underskrifter og ID.

8. Eventuelt – her kan alt diskuteres, men intet besluttes. HUSK! Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail: apgulv@outlook.dk


Hilsen Bestyrelsen